Adressregler för webbplatser och domäner på kth.se

Uppdaterad 2020-03-05

Webbplatser på kth.se får antingen webbadresser enligt domän eller enligt katalogstruktur.

Med domän avses led som föregår kth.se i adressen (exempel.kth.se).

Med katalogstruktur avses led som följer på kth.se (kth.se/exempel).

För både domäner och led i katalogstruktur eftersträvas en konsekvent namnsättning. Förkortningar eller akronymer är praxis.

Namn får inte krocka med en vedertagen förkortning eller ett begrepp som redan associeras med annan verksamhet på KTH.

I detta dokument utgör namnet det som anges inom klamrar i adressexemplen.

Tidigare utdelade webbadresser som avviker från reglerna i detta dokument kvarstår men avvecklas om tillfälle ges.

Webbadress enligt domän

Egna domäner under kth.se anges som led framför vissa fasta samlingsdomäner. Dessa är:

För exempelvis ett kompetenscenter gäller webbadressen:

[center].center.kth.se

Till detta kommer underdomäner som avser KTH:s skolor:

Vilka webbplatser som tilldelas domän under skoldomän eller någon av de ovanstående samlingsdomänerna avgörs i samråd med skolornas webbansvariga. Beslutet är avhängigt webbplatsens koppling till skolans verksamhet.

För exempelvis ett center som tydligt ska signalera skoltillhörighet gäller:

[center].[skola].kth.se

KTH förvaltar även studentkårens domän ths.kth.se. Studentsektioner tilldelas adresser enligt [sektion].ths.kth.se.

Webbadresser enligt katalogstruktur

Webbplatser uppbyggda i KTH:s centrala publiceringssystem (Polopoly) är konceptuellt knutna till KTH:s gemensamma webbplats. Det innebär att de baseras på centralt förvaltade mallar och funktioner som ger konsekvent utseende och enhetliga principer för navigering, disposition av sidor, uppbyggnad av strukturer med mera.

Dessa webbplatser får adresser som tydliggör deras inordning under den gemensamma webbplatsen. Adresserna utgörs därför av katalogled som följer på den enda domänen kth.se.

Skolor och avdelningar/institutioner (här avdelning) tilldelas adresser enligt:

kth.se/[skola]
kth.se/[avdelning]

Grupper under avdelning får webbadress enligt avdelningens katalogstruktur. Typiskt:

kth.se/[avdelning]/[grupp]

Webbplatser som avser projekt och som är uppbyggda i det centrala publiceringssystemet tilldelas adressled som följer på relevant organisatorisk enhet. För projekt som inte går att härröra till enskild skola eller med omfattande verksamhet på flera skolor kan även adress direkt under kth.se tilldelas:

kth.se/[projekt]

Webbplatser som avser center eller konferens och som är uppbyggda i det centrala publiceringssystemet tilldelas i de fall organisatorisk hemvist inte är relevant adresser enligt:

kth.se/[center]
kth.se/[konferens]

Verksamheter som utöver närvaron i det centrala publiceringssystemet har kompletterande webbplatser i annan publiceringsmiljö än det centrala publiceringssystemet (Polopoly) kan tilldelas adresser enligt domän. Exempelvis under group.kth.se eller proj.kth.se.

Tekniska förutsättningar

Serverdatorn för en KTH-webbsida skall normalt sitta på KTH:s nät. Vid andra behov skall kommunikationsavdelningen respektive IT-enheten kontaktas.

Alla webbservrar (datorer) som sitter på KTH:s nät skall ha vara namngivna med KTH.SE domänen, enligt WWW.ddd.KTH.SE och baklänges (ipnummer till namn) ge WWW.ddd.KTH.SE. Dock kan system drivas åt andra högskolerelaterade organisationer och de får isåfall ha sina egna domänamn. Vid tveksamma fall skall man kontrollera med IT-avdelningen.

Om verksamheten så kräver, kan man i undantagsfall ha ett externt *extra* namn typ xxx.ORG eller xxx.NU som pekar på KTH.SE-servern (mha av ett s.k. CNAME eller extra A-record). IT-enheten och Informationsenheten skall informeras om upprättandet av ett externt domännamn. (kthlan@kth.se samt webmaster@kth.se)

Övrigt

KTH skall följa SUNET:s regler och rekommendationer i de fall de är tillämpliga.

Frågor om domännamn etc. sker till IT-avdelningen och kommunikationsavdelningen. (kthlan@kth.se samt webmaster@kth.se)