Domänregler version 0.07

KTH disponerar domänen KTH.SE.

Allmänna regler

- Domäner direkt under KTH.SE delas normalt bara ut till skolor. Dessa ser ut enligt: skola.KTH.SE med webplats WWW.skola.KTH.SE. Normalt beslutas skolans förkortning av rektor och respektive skolas styrelse

- Övriga domäner på KTH skall normalt ligga under skolor. Delar av skolor såsom avdelningar, institutioner, forskargrupper etc. skall normalt ha domännamn motsvarande avd.skola.KTH.SE På web skall de också vara nåbara som WWW.skola.KTH.SE/avd

- I vissa fall kan domäner även delas ut till forskarskolor, kompetenscentra, EU-projekt etc som har väsentlig verksamhet på flera skolor och har rektorsbeslut med egen styrelse och ekonomi. Adressen ser ut enligt "center.KTH.SE" med webplats WWW.center.KTH.SE. Namnet får inte krocka med en vedertagen förkortning eller begrepp som kan tänkas tillhöra en annan skola eller motsv. Exempel: domänen "ee.KTH.SE", är reserverad för en skola eller motsvarande som vill kalla sig Electrical Engineering enligt internationell praxis.

- Tidigare utdelade domäner direkt under KTH.SE som avviker från ovan kommer att finnas kvar men avvecklas när tillfälle gives.

- Studentsektioner skall i framtiden ligga under THS.KTH.SE.

- För projekt som inte är beslutade av rektor etc. kan man få domäner enlig xxx.PROJ.KTH.SE eller för informella forskargrupper enligt xxx.GROUP.KTH.SE.

- Konferenswebsidor som anordnas av KTH-organisationer får namn enligt xxx.CONF.KTH.SE.

Tekniska förutsättningar

- Serverdatorn för en KTH-webbsida skall normalt sitta på KTH:s nät. Vid andra behov skall Informationsenheten respektive IT-enheten kontaktas.

- Alla webbservrar (datorer) som sitter på KTHs nät skall ha vara namngivna med KTH.SE domänen, enligt WWW.ddd.KTH.SE och baklänges (ipnummer till namn) ge WWW.ddd.KTH.SE. Dock kan system drivas åt andra högskolerelaterade organisationer och de får isåfall ha sina egna domänamn. Vid tveksamma fall skall man kontrollera med IT-enheten.

- Om verksamheten så kräver, kan man ha ett externt *extra* namn typ xxx.ORG eller xxx.NU som pekar på KTH.SE-servern (mha av ett s.k. CNAME eller extra A-record). IT-enheten och Informationsenheten skall informeras om upprättandet av ett externt domännamn. (kthlan@kth.se samt webmaster@kth.se)

Övrigt

- KTH skall följa SUNET:s regler och rekommendationer i de fall de är tillämpliga.

- Frågor om domännamn sker till ITE-enheten, nätavdelningen, e-post: kthlan@kth.se som normalt avgör frågan om nya domännamn i samråd med Informationsenheten.

- Om man vill "överklaga" bedömningen av reglerna får man vända sig till KTHs systemförvaltare (Petter Green) resp förvaltningschefen (Anders Lundgren).